Privatlivspolitik

1. Dataansvarlig

Fokus er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.Navn: FokusCvr-nr.: FI26986322Adresse: Hammerensgade 1, 1267 København KTelefon: 36 96 58 52E-mail: kd.latigidsukof%40ecivresednuk

2. Kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
Email: kd.latigidsukof%40ecivresednukTelefon: 36 96 58 52Brev: Hammerensgade 1, 1267 København K, .

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
styring af kunderelationer. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
En kontrakt med den registrerede, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra b)
At den dataansvarlige eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse, som ikke overgås af den registreredes interesser eller rettigheder, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra f).

3.1. Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er styring af kunderelationer.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
KontaktoplysningerBesøgsoplysninger

5. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Vi kan indsamle personoplysninger fra følgende kilder:
Ved besøg på hjemmeside, samt ved udfyldning af kontaktformular

6. Videregivelse af oplysninger og modtagere

Vi overlader eller videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:
Fokus Kundeservice.

7. Overførsel til modtagere uden for EU eller EØS, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU eller EØS.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 1 år.

9. Behandlingssikkerhed/Principper for beskyttelse af personoplysninger

Personoplysninger behandles kun af de ansatte i Fokus, hvis opgaver kræver det.

10. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke profilering eller automatiske afgørelser.

11. Den registreredes rettigheder

Den registreredes rettigheder afhænger af formålet med og situationen for behandlingen af personoplysninger. Du har en række rettigheder efter GDPR i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning (retten til at blive glemt)I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til indsigelseDu har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, f.eks. hvis du har tungtvejende grunde, der vedrører din særlige situation. Såfremt personoplysninger behandles til direkte markedsføringsformål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger om dig med henblik på sådan markedsføring, herunder profilering, når det relaterer sig til sådan direkte markedsføring.
Ret til begrænsning af behandlingDu har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Ret til at trække samtykke tilbageHvis behandlingen af ​​personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under pkt. 1.Hvis du trækker dit samtykke tilbage, ophører den videre behandling af dine personoplysninger med virkning fra dette tidspunkt. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Klage til DatatilsynetDu har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har fast bopæl eller arbejdsplads, eller hvor den påståede overtrædelse af databeskyttelsesforordningen er sket, hvis du finder, at behandlingen af ​​personoplysninger om dig er i strid med gældende databeskyttelsesregler. I Danmark er denne tilsynsmyndighed Datatilsynet.Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan læse mere om dine rettigheder som registreret.

12. Udøvelse af den registreredes rettigheder

Spørgsmål om behandling af personoplysninger og anmodninger, der vedrører udøvelsen af ​​dine rettigheder, kan sendes til den dataansvarlige ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet i begyndelsen af ​​denne databeskyttelseserklæring under pkt. 1.